Wczytuję dane...
Pytania i odpowiedzi

 P.: Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup urządzenia fiskalnego?

O.: 1) można odliczyć w całości podatek VAT 2) kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu 3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r.)

P.: Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?

O.: Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. "trybie szkoleniowym", tzn. nie zapamiętuje danych. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy.

P.: Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot części wartości kasy?

O.: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 ust. 2 ustawy o VAT 7 listopada 2008r. :
"Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł."


P.: Co należy uczynić, aby uzyskać odpis od ceny zakupu kasy fiskalnej?

O.: Aby uzyskać odpis od ceny zakupu należy:
Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją.
Zgłosić rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji.
Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.

Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

 

P.: Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?

O.: Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. Do zgłoszenia fiskaliacji zobowiązani są zarówno serwis jak i podatnik.


P.: Co ile należy dokonywać przeglądu kasy do taksówki?

O.: Przeglądy techniczne kasy specjalizowanej, a taką jest np. kasa ELZAB Teta do pracy w taksówkach, należy przeprowadzać w terminach wymaganych, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla taksometrów - co 25 miesięcy.


P.: Mam uzasadnione powody, by zmienić serwis obsługujący moje kasy. Jak długo trwa taka procedura, co trzeba zgłosić?

O.: W pierwszym rzędzie należy zgłaszać chęć zmiany producentowi, który zgodnie z przepisami, odpowiada za organizację serwisu. Producent z kolei powiadamia o decyzji podatnika odpowiedni Urząd Skarbowy i serwisy. Na naszej stronie, w dziale FTP, jest rozdział "Formularze", gdzie znajduje się gotowy formularz zgłoszenia zmiany serwisu wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Zastosowanie się do procedury opisanej w tym formularzu skraca do minimum wszystkie formalności.


P.: Serwisant kasy dzwonił dotąd raz w roku, by umówić się na przegląd kasy, ostatnio nie dzwoni, a dowiedziałem się, że mogę zostać ukarany jeśli sam go nie wezwę?

O.: Najnowsze rozporządzenie MF z dnia z dnia 28 listopada 2008 r. określa nowe terminy dokonywania obowiązkowych, okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych - obecnie muszą być one wykonywane przez właściwy serwis co najmniej co 24 miesiące (do tej pory co 12 miesięcy).
Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik - właściciel urządzenia (zgodnie z rozporządzeniem MF z 28.11.2008 paragraf 7.1 "Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas: pkt. 6 zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z paragrafu 16 ust. 1";)


P.: Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

O.: Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).


P.: Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

O.: Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.


P.: Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

O.: Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej - w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku - zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.


P.: W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

O.: Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.


P.: Co to jest numer fabryczny i czym się różni od numeru fabrycznego (SN)?

O.: Określenie "numer fabryczny" użyte w wierszu 12 raportu stanu drukarki fiskalnej nie jest numerem fabrycznym drukarki, a jedynie wewnątrz zakładowym numerem porządkowym modułu fiskalnego. Numer fabryczny (SN) jest zapisany na tabliczce znamionowej i w książce serwisowej.


P.: Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne ?

O.: Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszane przez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona data nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym.

Przykład: ostatni raport dobowy został wykonany dn. 11.04 o godz. 17.00. Pierwszy następny paragon został wystawiony dn. 14.04 o godz. 7.00. Sprzedaż będzie możliwa aż do północy z dn. 15.04 na dn. 16.04 - wtedy nastąpi żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego. Jeżeli sprzedaż rozpocznie się dn. 14.04 nie o 7.00 a o 23.00, to żądanie wykonania raportu nastąpi również o północy z dn. 15.04 na dn. 16.04. Natomiast, gdy sprzedaż rozpocznie się dn. 15.04 o godz. 00.05, to żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego nastąpi dopiero o północy z dn. 16.04 na dn. 17.04.