Wczytuję dane...

1. Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup urządzenia fiskalnego?

1) można odliczyć w całości podatek VAT 2) kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu 3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r.)

2. Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?

Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. "trybie szkoleniowym", tzn. nie zapamiętuje danych. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy.

3. Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot części wartości kasy?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 111 ust. 2 ustawy o VAT 7 listopada 2008r. : "Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł."

4. Jakie są warunki uzyskania odliczenia?

Aby uzyskać odpis od ceny zakupu należy: Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją. Zgłosić rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji. Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie. Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne. Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

5. Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?

Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. Do zgłoszenia fiskaliacji zobowiązani są zarówno serwis jak i podatnik.

6. Co ile należy dokonywać przeglądu kasy do taksówki?

Przeglądy techniczne kasy specjalizowanej do pracy w taksówkach, należy przeprowadzać w terminach wymaganych, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla taksometrów - co 25 miesięcy.

7. Mam uzasadnione powody, by zmienić serwis obsługujący moje kasy. Jak długo trwa taka procedura, co trzeba zgłosić?

W pierwszym rzędzie należy zgłaszać chęć zmiany producentowi, który zgodnie z przepisami, odpowiada za organizację serwisu. Producent z kolei powiadamia o decyzji podatnika odpowiedni Urząd Skarbowy i serwisy. Na naszej stronie, w dziale FTP, jest rozdział "Formularze", gdzie znajduje się gotowy formularz zgłoszenia zmiany serwisu wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Zastosowanie się do procedury opisanej w tym formularzu skraca do minimum wszystkie formalności.

8. Serwisant kasy dzwonił dotąd raz w roku, by umówić się na przegląd kasy, ostatnio nie dzwoni, a dowiedziałem się, że mogę zostać ukarany jeśli sam go nie wezwę?

Najnowsze rozporządzenie MF z dnia z dnia 28 listopada 2008 r. określa nowe terminy dokonywania obowiązkowych, okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych - obecnie muszą być one wykonywane przez właściwy serwis co najmniej co 24 miesiące (do tej pory co 12 miesięcy). Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik - właściciel urządzenia (zgodnie z rozporządzeniem MF z 28.11.2008 paragraf 7.1 "Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas: pkt. 6 zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z paragrafu 16 ust. 1"

9. Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).

10. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

11. Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej - w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku - zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.

12. W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.

13. Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne ?

Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszane przez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona data nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym. Przykład: ostatni raport dobowy został wykonany dn. 11.04 o godz. 17.00. Pierwszy następny paragon został wystawiony dn. 14.04 o godz. 7.00. Sprzedaż będzie możliwa aż do północy z dn. 15.04 na dn. 16.04 - wtedy nastąpi żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego. Jeżeli sprzedaż rozpocznie się dn. 14.04 nie o 7.00 a o 23.00, to żądanie wykonania raportu nastąpi również o północy z dn. 15.04 na dn. 16.04. Natomiast, gdy sprzedaż rozpocznie się dn. 15.04 o godz. 00.05, to żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego nastąpi dopiero o północy z dn. 16.04 na dn. 17.04.

14. Kiedy prawnik powinien zainstalować urządzenie fiskalne?

Od 1 maja 2011 roku obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących będą objęci podatnicy świadczący usługi prawne, rzeczoznawstwa, detektywistyczne, ochroniarskie itd. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010)